HET PROCES

NL | Een glasraam staat niet alleen. Het hoort zowel thuis in een letterlijk als een figuurlijk kader. Het is belangrijk dat het ontwerp ruimtes verbindt, een leefomgeving aangenamer maakt en een architecturaal ontwerp versterkt. Het kan natuurlijk ook gewoon bescheiden zijn en zorgen voor een verrassing op een onverwachte plaats.

Het vervaardigingsproces van een uniek ontwerp begint met het kiezen van een bestemming en het opmeten van het kader. Vervolgens begint het tekenen: eerst een schets gevolgd door een technische tekening. De glaskeuze wordt bepaald en de nodige materialen worden besteld.

Hierna begint het eigenlijke werk. Ieder stukje glas wordt op maat gesneden waarna het stuk voor stuk in een loodnetwerk 'gevlochten' wordt. Alle kruispunten van dit loodnetwerk worden gesoldeerd. De constructie van het loodnetwerk, de compositie en de grootte van het glasraam moeten zich correct verhouden tot elkaar voor een duurzaam resultaat.

Na het solderen is het ontwerp klaar voor transport of afhaling. Hierna wordt het in historisch of nieuw raamwerk geplaatst. Indien nodig kan er ook een passend raamwerk voorzien worden waarvoor er samengewerkt wordt met gespecialiseerde bedrijven.

DE ONTWERPSTER

NL | Annelies heeft een achtergrond in zowel grafische vormgeving als glasrestauratie. Haar liefde voor ambacht, vormen, textuur en kleur staat centraal bij het ontwerpen van eigenzinnige hedendaagse glaskunst.

Vrije ontwerpen hebben een uitgesproken stijl. Voor opdrachten wordt er echter nauw samengewerkt met de klant of architect om een ontwerp te maken dat past binnen hun visie.

Na het behalen van haar MA conservatie-restauratie van glas en keramiek, bleef Annelies in de erfgoedsector werken, maar miste het om met haar handen bezig te zijn. Vandaag ondersteunt ze halftijds de Belgische musea op vlak van collectiezorg. De tijd die ze over heeft, staat ze achter de werkbank te snijden, slijpen, beschilderen, bakken, solderen en in lood te zetten.


THE PROCESS

ENG | A stained glass window does not stand alone. It belongs both in a literal and a figurative framework. The design should connects spaces, makes a living environment more pleasant and enhance an architectural design. Another option is a more modest version that can provide a surprise in an unexpected place.

The manufacturing process of a unique design starts with choosing a destination and measuring the framework. Hereafter the drawing begins: a initial scetch is followed up by a technical drawing. The types of glass are chosen and the necessary materials are ordered.

After that, the actual work begins. Each piece of glass is cut to size, after which they are piece by piece 'braided' in a lead network. All junctions of this lead network are soldered. The construction of the lead network, the composition and the size of the stained glass window must be correctly balanced for a durable result.

After soldering, the design is ready for transport or pick-up. The individual panel(s) can then be fitted in a historical or new framework. If necessary, a suitable framework can be provided in collaboration with specialized companies.

THE DESIGNER

ENG | Annelies has a background in both graphic design and glass restoration. Her love for craft, shapes, texture and color is central to designing quirky contemporary glass art.

Free designs have a distinct style. When creating costum work however, Annelies works closely with the client or architect to create a design that fits their vision.

After obtaining her MA Conservation-Restoration of Glass and Ceramics, Annelies continued to work in the heritage sector, but missed being able to work with her hands. Today she supports the Belgian museums on a part-time basis in the field of collection care. The time she has left she stands behind the workbench cutting, grinding, painting, baking and soldering.


LE PROCESSUS

FR | Un vitrail ne se tient pas seul. Il appartient à la fois dans un cadre littéral et figuratif. Il est important que le design relie les espaces, rende un cadre de vie plus agréable et valorise une conception architecturale. Bien sûr, cela peut aussi être modeste et créer une surprise dans un endroit inattendu.

Le processus de fabrication d'un design unique commence par le choix d'une destination et la mesure du cadre. Puis la  création commence : d'abord un croquis suivi d'un dessin technique. Le choix du verre est déterminé et les matériaux nécessaires sont commandés.

Après cela, le travail la production: Chaque morceau de verre est découpé sur mesure, après quoi il est « tressé » pièce par pièce dans un profil en plomb. Toutes les jonctions de ce réseau de plomb sont soudées. La construction du réseau de plomb, la composition et la taille du vitrail doivent être correctement équilibrés pour un résultat durable.

Après soudure, la conception est prête pour le transport ou la collecte. Ils sont alors placés dans un cadre existant ou neuf. Si nécessaire, un cadre sur mesure peut également être fourni pour lequel nous travaillons en collaboration avec des sociétés spécialisées

LA CREATRICE

FR | Annelies a une formation en design graphique et en restauration de verre. Son amour pour l'artisanat, les formes, la texture et la couleur est au cœur de la conception d'un art du verre contemporain original.

Les designs libre ont un style distinct. Pour les panneaux sur-mesure cependant, elle travaille en proche collaboration avec le client ou l'architecte pour créer un design qui correspond à sa vision.

Après avoir obtenu sa MA en conservation-restauration du verre et de la céramique, Annelies a continué à travailler dans le secteur du patrimoine, mais a manqué de pouvoir travailler de ses mains. Aujourd'hui, elle soutient à temps partiel les musées belges dans le domaine de l'entretien des collections. Le temps qu'il lui reste, elle se tient derrière l'établi pour couper, meuler, peindre, cuire, souder et plomber.